ទិញយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ VTENH!

ទិញទំនិញរាប់ពាន់មុខយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទ VTENH! ដឹកជញ្ជូន ទៅកាន់ ២៥ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ រាល់ការចំណាយ ចាប់ពី១០ដុល្លារឡើងទៅពីហាងតែមួយ!

ទាញ​យក​ឥឡូវនេះ!

កម្មវិធីទូរសព្ទ VTENH (iOS, Android)